All blogposts

MVO in het hart van de VO-groep: Interview met Michel Culot, CEO

23 april 2021
Untitled design

Wat zijn de redenen en motieven die VO Group ertoe hebben aangezet zich in te zetten voor maatschappelijk verantwoord ondernemen?

In eerste instantie zijn er de redenen die we delen met Patrick in verband met overtuigingen en ideeën over de positie die we VO in de samenleving in haar totaliteit willen geven. Ideeën die bedoeld zijn om een antwoord te geven op de nieuwe vragen die burgers zich stellen over hun impact op het milieu. Het gaat dus ook om het besef dat we mee moeten met onze tijd en oog moeten hebben voor de evolutie binnen het maatschappelijk middenveld.

We willen in sync zijn met onze waarden: overeenstemming, transparantie en respect voor zichzlf an de anderen. Ze verdienen het dat we er bij onze manier van werken rekening mee houden en we verwachten hetzelfde van onze medewerkers.

Denk je dat deze Covid-periode de transitie die al was ingezet, heeft versneld?

Ja, we hebben goed begrepen dat we de transitie die al enkele jaren aan de gang is, naar aanleiding van deze gezondheids- en economische crisis moesten versnellen en dat het hoogdringend was om in te spelen op de nieuwe vragen op de markt door er onze ideeën over en praktijen op het vlak van MVO in te verwerken.

Evenementen zijn digitaal geworden, co-constructie gebeurt voortaan in gezamenlijk overleg met de klanten en betrokken partijen om te komen tot creatieve oplossingen en aanbevelingen op het vlak van MVO. We reiken als consultant en producent voortaan digitale oplossingen aan die beantwoorden aan de nieuwe verwachtingen van burgers en die voldoen aan de reglementering op het vlak van milieubescherming en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Intern zijn we met een drieledig programma van start gegaan: MVO, MVA en MVI. Onze bereidheid om bij te dragen aan duurzame ontwikkeling en om maatschappelijk verantwoord ondernemen te integreren in ons managementsysteem komt tot uiting op alle niveaus van onze organisatie.

Op groepsniveau (MVO of maatschappelijk verantwoorde onderneming) door maatregelen te nemen om gedeelde voorzieningen op een meer milieuverantwoorde manier te gebruiken (energie, water, verbruiksgoederen enz.) en door een zo rechtvaardig mogelijk sociaal beleid te voeren.

Bij elk van onze agentschappen (MVA of maatschappelijk verantwoorde agentschappen) door voortdurend te kiezen voor professionele oplossingen die toelaten om natuurlijke rijkdommen zoveel mogelijk in stand te houden en die bijdragen aan sociale vooruitgang in samenwerking met hun partners en belanghebbende partijen.

Op individueel niveau (MVI of maatschappelijk verantwoorde individuen) door persoonlijke initiatieven van medewerkers van ondernemingen uit de groep te bevorderen en hen aan te moedigen om in te zetten op het welbevinden van iedereen en om acties voor te stellen die milieuvriendelijk zijn of de sociale solidariteit verhogen.

We hebben van al deze plannen werk gemaakt, met name van de antwoorden die de evenementensector kan geven om duurzaam te zijn, om te voldoen aan de nieuwe regels en aan de markt.

 

Wat maakt duurzaamheid zo belangrijk in de sector van de eventcommunicatie?

Onze sector evolueert voortdurend, vooral in deze tijd van crisis. Het leek ons uitermate belangrijk om mee te stappen in dit verhaal door creatieve antwoorden te blijven aanreiken om evenementen een duurzame dimensie te geven. Het is belangrijk dat we met onze sector mee zijn met het transitieverhaal om onze toekomst te vrijwaren. We lopen hierbij zelfs vooruit op de lokale en Europese regelgeving.

Het 'circular toolkit'-event is hiervan een prima voorbeeld. Dat sluit perfect aan bij het idee van steeds meer circulaire eventpraktijken. Recyclebare of gerecyclede materialen, hergebruik van materialen, catering met lokale producten, energiezuinig, mobiliteitsplan enz.

 

De nieuwe uitdaging bestaat erin om rekening te houden met de impact van de overstap van fysieke naar digitale evenementen. De milieu-impact van digitale evenementen is niet klein. We zijn er met onze partner CO2 Logic in geslaagd om op basis van heel nauwkeurige evaluatierapporten over de CO2-impact van digitale evenementen, nieuwe compensatieformules voor te stellen. Voor eventcommunicatie is dit een grote vooruitgang.

 

Wat doe je los van de duurzaamheid tijdens evenementen intern?

Intern is er altijd meer mogelijk. VO heeft dit jaar voorrang gegeven aan het optrekken van de laagste lonen. Het polste ook naar het welbevinden in de onderneming via enquêtes en stuurt ook op dat vlak voortdurend bij. Die houding is onmisbaar aangezien het management de MVO-principes in het volledige ondernemingsbeleid wil toepassen. Dit managementsysteem waarbij de mens centraal staat, is een waarde en van essentieel belang voor de groep.

 

Waarom EMAS en waarom nu?

We leggen de laatste hand aan een rapport over maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO of CSR) 2019-2020. Het wordt het eerste dergelijke rapport voor de groep. Dit toont aan hoeveel belang de groep hecht aan de sterke integratie van dit idee van maatschappelijk verantwoord ondernemen voor haarzelf en voor haar klanten.

Om onze acties in perspectief te plaatsen en opnieuw te bevestigen waar we voor staan en hoe we ons op het vlak van sterke communicatie onderscheiden ten opzichte van de markt en onze sector, zijn we gestart met EMAS. EMAS is een milieumanagementsysteem dat aantoont dat onze handelingen stroken met onze opvattingen en dat onze interne professionele praktijken voldoen aan wat onze klanten en bij uitbreiding de hele samenleving willen. 

Wat is MVO voor VO?

Het is in eerste instantie iets waarvan we helemaal overtuigd zijn. Maatschappelijk verantwoord ondernemen was altijd al een deel van ons waardensysteem en van onze managementpraktijk. Deze waarden staan centraal in onze bedrijfsfilosofie. Voor ons is MVO een krachtig instrument om jezelf in vraag te stellen, om veranderingen en aanpassingen door te voeren en zo het voortbestaan van de onderneming te garanderen. Wij willen burgers opnieuw verzoenen met de onderneming met als gemeenschappelijk bedoeling om te gaan voor een meer veerkrachtige samenleving in het licht van de toekomstige generaties. We zijn ons bewust van de rol die we moeten spelen als actieve leden van VO en als burgers.

Het is onze passie om een maatschappelijk verantwoord ondernemingsproject te realiseren dat rekening houdt met mensen en met de impact van haar activiteiten op het milieu en tegelijk het economisch voortbestaan van VO verzekert om alle medewerkers van de groep een uitdagende toekomst te garanderen.  

Meer blog artikels

  • Innovation, our daily challenge

    ACTIONS
  • Een nieuw zinvol partnerschap

    MEET OUR CSR TEAM
  • Update mobiliteitsplan VO

    ACTIONS